अा‍ व २०७१।२०७२ मा सम्पन्न भएका भुक्तानी दिन वा‌की याेजनाहरु