आ.व. २०७६/०७७ को लागि ढुंगा ,गिटी , बालुवा , रोडा आदि नदिजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी कर सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान सूचना ,प्रथम पटक प्रकाशित मिति:२०७६/०६/१६ गते