मिति २०७६ /०७/०१ गते बसेको निजगढ नगर कार्यपालिकाको बैठकमा भएको निर्णय