सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बकैया खोलामा गत आ.व.२०७६/०७७ मा लगाइएको ठेक्कामा ठेकेदारबाट तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा निकालिएको नदीजन्य पदार्थ लिलाम बढाबढको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/०४/०७ गते

हाट बजार तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना , दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७७/०३/३० गते