FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७८।०५।३१ गते सम्म कोभिड-१९ विरूद्ध विभिन्न मितिहरूमा खोप लगाइएकोमा सोको प्रगति विवरण देहाय अनुसार रहेको व्यहोरा आदरणीय निजगढ नगरवासीहरूका साथै सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि सादर अनुरोध छ:-