FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

मिति २०७८।०८।०६ गते निजगढ नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुमन कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सो कार्यालयका शाखा/उपशाखा/इकाई प्रमुखहरूको बैठक बसी सम्बन्धित शाखा/उपशाखा/इकाईहरूद्वारा चालू आ.ब. २०७८/०७९ को हालसम्म सम्पादित

User login