FAQs Complain Problems

निजगढ नगरपालिकाको आ.ब. २०७७/०७८ का लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी कार्यका लागि पुन: सीलबन्दी बोलपत्र आव्हान भई श्री हिमानी सप्लायर्स, निजगढ-७, बाराले सबैभन्दा बढी भ्याट बाहेक रू. १६०००००००।- (सोह्र करोड) कबोल गरेको सारभूतरूपमा प्रभावग्राही स्वीकृत

User login